Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ
DURUM SORGULAMA

Ödeme ile İlgili Önemli Hususlar2016-04-22 09:57:20

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ 


ÖDEMELER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR


Evde Çocuk Bakımı Projesi kapsamında hibe ödemelerine ilişkin olarak hazırlanan bu bilgilendirme dokümanı, faydalanıcı annelere rehberlik etmek ve ödeme ihlaline düşmelerini önlemek amacıyla yayınlanmaktadır. 


  İş Değişikliği:


Anne işten ayrıldıktan sonra (mümkünse işten ayrıldığının ertesi günü) durumunu ifade eden dilekçe ile birlikte İŞKUR’a başvurarak İş Arayan Kayıt Belgesi almalı ve işten ayrılış tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yerel ofise teslim etmelidir. 


İŞKUR iş arama belgesi tarihinin işsiz olunan tarihe ait olması şarttır. Örneğin, bir anne 5 Mart’ta işten ayrılmış ve 20 Mart’ta yeni işine başlamışsa, İŞKUR Belgesi’nin tarihinin 5 ila 20 Mart tarihleri arasında olması gerekmektedir. Bu halde, işten ayrılış tarihinden itibaren 1 ay içerisinde iş bulunması halinde faydalanıcı projeden yararlanmaya devam eder ve iş arama sürecinde tam ay bakıcı çalıştırmışsa ilgili ay için ödeme alabilir. İŞKUR iş arama belgesi getirilmemesi halinde, kişiye ödeme yapılamaz. 


 ÖNEMLİ: İşten ayrılış ve işe giriş gününün tespitinde kişinin beyanı değil Kurum kayıtları esas alınır. Örneğin 1 Şubat 2016 tarihinde işten çıkmış ve 2 Şubat 2016 tarihli İŞKUR iş arama belgesini yerel ofise ulaştırmış bir faydalanıcının en geç 1 Mart 2016 tarihinde yeni işe girmiş olması gerekmektedir. Bu tarihe kadar işe girmeyen faydalanıcının proje faydalanıcısı statüsü iptal edilir. Bu örnekteki faydalanıcı, usulüne uygun ve zamanında İŞKUR İş Arama Belgesi getirdiğinden dolayı, ilgili dönemde diğer şartları da karşılaması halinde Şubat 2016 dönemi hibesini alabilir. 

  Bakıcı Değişikliği: 


Bakıcı adına 30 gün prim yatırılması esastır.

Bakıcı değiştirmek isteyen annelerin, eski bakıcının işten ayrıldığını EK-9 İşten Çıkış Bildirimi ile Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. 

Annelerin bakıcı değişikliğini (çıkarılan bakıcının bildirimi) 15 gün içerisinde gerekli olan evraklarla birlikte bir dilekçe ile yerel ofislere bildirmeleri gerekmektedir. Çıkarılan bakıcının yerine eski bakıcının işten çıkış tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yeni bir bakıcı tescil edilirse, faydalanıcı projeden yaralanmaya devam eder. Ancak, tam ay bakıcı çalıştırılmayan dönemler için ödeme alınamaz. 

Bakıcı değişikliği için gerekli olan evraklar ile birlikte yerel ofislere annenin direkt başvurması gerekmektedir.

Bakıcı değişikliğine ilişkin bildirim yapılmadan ev ziyareti gerçekleştirilmiş ise, bakıcının işten çıkarıldığına dair işten ayrılış belgesi o anda ziyareti gerçekleştirilen proje personeline verilmelidir. İşten ayrılış belgesinde; belgenin düzenlendiği tarih, işin sonlandığı gün, anne ve bakıcının adı, soyadı ve imzalarının bulunması gerekmektedir. İşten ayrılış belgesinin usulüne uygun olmaması veya anında ibraz edilmemesi halinde kişiye ihlal verilir. Örnek İşten ayrılış bildirgesi


 ÖNEMLİ: Bakıcının işten ayrılış ve işe giriş gününün tespitinde kişinin beyanı değil Kurum kayıtları esas alınır. Örneğin bakıcı 31 Mart 2016 tarihinde işten çıkmış ve 30 Nisan 2016 tarihine kadar yeni bir bakıcı girişi yapılmamış ise, bu faydalanıcının projeden iptali gerekmektedir. Bu faydalanıcı Nisan 2016 dönemi için de ödeme alamayacaktır. 


Bakıcı değişikliklerinin, bakıcının işten ayrılışından itibaren 10 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Bakıcı değişikliği yapılan ay içerisinde eski bakıcının sigorta ve maaşı ödenmelidir.  Örneğin, anne Mart’ın başında eski bakıcısının Ek-9 çıkışını ve yeni bakıcısının Ek-9 girişini yaptıysa, Mart ayı içerisinde (Şubat ayına ait maaş ve sigortayı ödediği için) eski bakıcısının maaş ve sigortasını ödeyecektir.


  30 gün ve üzeri alınan raporlar: 


30 gün ve üzeri rapor alan anneler, raporlu olduğu süre içerisinde durumunu yerel ofise bildirmediği takdirde ilgili ay için hibeden faydalandırılmaz. 30 gün ve üzeri raporlu olması nedeniyle ev ziyareti gerçekleştirilen ve raporlu olunan süreçte bakıcı çalıştırdığı tespit edilen faydalanıcılar, nihai ödeme listesine manuel olarak eklenir. Uzun süreli hastalık raporuna istinaden gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde ihlal tespit edildiğinde, faydalanıcıya ilgili ay/aylar için hibe desteği verilmeyecek ve rastgele ev ziyaretindeki kurallar dâhilinde kişi projeden çıkartılabilecektir.  


  Ev Ziyaretleri:


Çocuk bakıcılarının istihdam durumlarının ve sağladığı hizmetlerin kontrol edilmesi amacıyla rastgele ev ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Ev ziyaretlerinde bakıcı ve çocuğun, Kuruma bildirilen evde olmadığının 3 (üç) kere tespit edilmesi halinde faydalanıcı anneler hibe kapsamından çıkarılmaktadır.


 ÖNEMLİ: 

Evde bulunmama durumuna ilişkin mazeret belgesi (mazeretin niteliğine göre kamu otoritesi belgesi, izin belgesi, vardiya çizelgesi vb.) 7 iş günü içerisinde Yerel Ofise bildirilmelidir.

Yapılan ev ziyaretlerinde, fiilen bakıcı çalıştırılmadığı veya çalışan bakıcıların sözleşmede yasaklı kimselerden oluştuğunun tespiti halinde, sonradan bir ziyarete gerek kalmaksızın faydalanıcı hibe kapsamından çıkarılacaktır.

Ev ziyareti neticesinde projeden çıkarılan anneler Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından yürütülecek soruşturmanın ardından sahte sigortalılığın tespiti halinde, faydalanıcı anneler sosyal güvenlik primlerinin iptali ve idari para cezası, Türk Ceza Kanunu kapsamında cezai müeyyideye tabi tutulma ve tazminat hukuku açısından verilen yardımın geri alınması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır. Gerek rutin olarak yapılan ev ziyaretleri gerek şikayet/ihbar sonucu usulüne uygun olarak yapılan inceleme sonucunda usulsüzlük tespit edilen faydalanıcıların iptal işlemi anında yapılır.

Ev ziyaretlerinde bakıcı ve çocuğun, Kuruma bildirilen evde olması gerekmektedir. Bakıcının yemek yapmaya gitmesi, çocuğunu okula götürmesi, annenin hastalık raporlu olmasından ötürü bakıcının evde bulunmaması gibi nedenler ev ziyaretleri açısından geçersizdir.

Diğer haller: Yukarıda sayılan hallerin dışında herhangi bir gerekçe ile projeden iptal işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin karar alma yetkisi Operasyon Koordinasyon Birimine aittir. 


 ÖNEMLİ:

Evde sadece bakıcı bulunduysa, faydalanıcı ihlal alır. Söz konusu durum, bakıcının imzasıyla birlikte hazırlanan ev ziyareti raporunda belirtilmelidir. 

Evde çocukla birlikte projede kayıtlı bakıcı yerine başka bir kişi bulunduysa, faydalanıcı ihlal alır ve riskli gruba dahil edilir.

Ev ziyaretine gidildiğinde bakıcının izinli olduğu beyan edilmiş ise, bakıcıya izin verildiğine dair izin kağıdı o anda ziyareti gerçekleştirilen proje personeline verilmelidir. İzin kağıdında; belgenin düzenlendiği tarih, izinli olunan süre, anne ve bakıcının adı, soyadı ve imzalarının bulunması gerekmektedir. İzin kâğıdının usulüne uygun olmaması veya anında ibraz edilmemesi halinde kişiye ihlal verilir. Örnek İzin Belgesi 


  Askıya Alınacak Ödemeler


İhbar ve/veya şikayet nihai olarak sonuçlanana kadar faydalanıcıya yapılması gereken tüm ödemeler askıya alınır. 

Bakıcı maaş ödemesini zamanında yapılmaması nedeniyle, tek maaş dekontu ile birden fazla hibe ödemesi alınmasını önlemek amacıyla yapılacak dekont kontrolü nedeniyle ilgili faydalanıcıların ödemeleri askıya alınır.  

Rastgele veya diğer nedenlerle ev ziyareti atanan faydalanıcıya ait ödemeler, ev ziyareti sonuçlanana kadar askıya alınır.


  İhbar ve Şikayetler


Proje ile ilgili ihbar ve şikayetler yerel ofisler tarafından alınmaktadır. Bu ihbar ve şikayetler merkeze iletilir ve Merkezi Değerlendirme Kurulu tarafından nihai karar verilir.


Gerek telefon hattı üzerinden gerek yerel ofise başvurulması halinde yazılı dilekçe ile alınan ihbar ve/veya şikayetlerin somut olgulara dayandırılarak detaylandırılması ve mevcut olması halinde delillendirilmesi gerekmektedir. Dilekçe üzerinde ihbar ya da şikayette bulunan kişinin ad, soyad, TC no ve imzasının mutlaka bulunması gerekmektedir.


YEREL OFİSLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ


Bursa Proje Ofisi

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İnönü Cad. No:114 C Blok Zemin Kat Osmangazi/BURSA

Telefon: 0224 600 10 45


İzmir Proje Ofisi 

Milli Kütüphane Caddesi SGK Konak Tesisleri B 3 Blok No:14-K Konak/İZMİR 

Telefon: 0232 489 62 90 / 0232 484 54 90


Antalya Proje Ofisi

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Üçgen Mah. Sokullu Cad. No:3 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon: 0242 345 44 51Son Güncelleme Tarihi:2016-06-23 15:36:53